Home

Addendum arbeidsreglement camerabewaking

ADDENDUM BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT (goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad in zitting van 27 mei 2021) DE AFSPRAKEN EN HET BEPALEN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN IN INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WERKGEVER & WERKNEMER VAN GEMEENTE & OCMW BIERBEEK Het Bestuur 1 Camerabewaking op de arbeidsplaats is enkel toegelaten voor het nastreven van één van de volgende doeleinden: de veiligheid en gezondheid; de bescherming van de goederen van de onderneming; de controle van het productieproces. de controle van de arbeid van de werknemer BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS Deze bijlage wordt voorzien in uitvoering van de CAO nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad, gesloten op 16 juni 1988, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers t.o.v. de camerabewaking op de werkplaats. Hierna worden de modaliteite

ADDENDUM BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT - bierbeek

  1. g. De overlegprocedure in de onderne
  2. De invoering en modaliteiten van camerabewaking is geregeld door de CAO nr. 68. Wenst u dit op te nemen, dan doet u dit best via een bijlage aan het arbeidsreglement
  3. g met de bepalingen van de CAO nr. 68 gebruikt

Bijlage 9 bis: Addendum elektronische maaltijdcheques Bijlage 10 : CAO 100 - Gebruik van alcohol en drugs op het werk Bijlage 11: Gedragscode ICT voorzieningen en electronische communicatiemiddelen van de woonzorggroep GVO Bijlage 12: CAO 68 - Camerabewaking - zie ook art. 63 A De werkgever moet bijzonder aandachtig zijn als hij werknemers deeltijds tewerkstelt: de arbeidsovereenkomst of bijlage moet schriftelijk opgesteld zijn, een uittreksel ervan moet bij het arbeidsreglement worden bewaard en afwijkingen moeten worden genoteerd in een afwijkingsdocument In individuele gevallen kan worden afgeweken van het arbeidsreglement. Deze afwijking moet, na overleg, voor contractuele personeelsleden schriftelijk worden vastgesteld en als addendum aan de arbeidsovereenkomst worden toegevoegd. Voor statutaire personeelsleden geldt het principe van de veranderlijkheid van de openbare dienst. II. ARBEIDSDUU De organisatie zal geval per geval moeten beoordelen hoe zij de informatieplicht zal aanpakken om het doel van de transparantie het best te bereiken. In arbeidsrechtelijke context zal de organisatie misschien via een bijlage bij het arbeidsreglement werken (vb. camerabewaking). Een webshop zal de betrokkene informeren via een online policy

Dit arbeidsreglement werd opgesteld en aanvaard overeenkomstig de wettelijke procedure na regelmatige raadpleging van het personeel. Datum waarop het van kracht wordt: 29 oktober 2014 1.1 Onderhavig arbeidsreglement regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden van alle werknemers van de voorzieningen behorend tot de onderscheiden juridische entiteiten vzw's zoals opgesomd bij de aanhef van dit arbeidsreglement en dit alles overeenkomstig de wet van 8 april 1965 tot voorziening van de arbeidsreglementen. 2. Aanwervin 1 Arbeidsreglement Gemeente en OCMW Kuurne kuug-kuuo-ar-rgl docx pagina 1. 2 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 Artikel 1 Toepassingsgebied... 6 Artikel 2 Naleving van de bepalingen... 6 Artikel 3 Mogelijke individuele afwijkingen... 6 Artikel 4 Aanwervingen, proefperiode en verwittigingverplichting6 AARD VAN HET OVEREENGEKOMEN WERK... 7 Artikel 5 Principe... 7 Artikel 6. 1 Arbeidsreglement 20122 3 Arbeidsreglement4 1. Inleiding Het arbeidsreglement is een document waarin 1 de ondernemingsr..

Cao 68: camerabewaking op de arbeidsplaats ACLV

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten 1 Bijvoegsel arbeidsreglement: reglement GPOS Voorkoming van psychosociale belasting op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (wet van 11/06/02, KB 11/07/02, wet van 10/01/07 en KB 17/05/07). Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de werkgever en alle werknemers van het OCMW Borgloon en de daarmee gelijkgestelde personen Het arbeidsreglement regelt de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag in individuele gevallen afgeweken worden van dit arbeidsreglement. Deze afwijking moet voor contractuele personeelsleden schriftelijk worden vastgesteld en als addendum aa Arbeidsreglement van het provinciepersoneel Vastgesteld bij besluit van de provincieraad van 23 december 2004, gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 14 januari 2010 (bekrachtigd door de provincieraa

Het arbeidsreglement regelt de arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden van het gemeentebestuur van Lendelede. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag in individuele gevallen afgeweken worden van dit arbeidsreglement. Deze afwijking moet voor contractuele personeelsleden schriftelijk worden vastgesteld en als addendum aan d Maak dus altijd vooraf een schriftelijke overeenkomst op waarin u bepaalt of het om thuisarbeid of telewerk gaat. Maak daarin duidelijke afspraken over een eventuele kostenvergoeding. De terugbetaling van effectief gemaakte kosten en de vergoeding voor thuisarbeid (ten belope van het forfait) zijn vrij van belastingen en RSZ Procedure addendum arbeidsreglement. door admin | apr 2, 2020 | Geen categorie. Please Login to download this file Last Updated: 02-04-2020 12:39 Share Tweet. Your cart is currently empty; Shop. Toont alle 8 resultate

Lawbox - Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de

Fiches - Secure

Wanneer en hoe een clausule aan de arbeidsovereenkomst

Addendum arbeidsreglement . Bijlage arbeidsreglement . ARBEIDSREGLEMENT. Gemeente As . ARBEIDSREGLEMENT 1 januari 1998 . Arbeidsreglement van het provinciepersoneel . Arbeidsreglement gewoon basisonderwijs . OCMW ZWALM. Arbeidsreglement . ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ. 1 Addendum juli 2015 Hoffelijk Kompas 20152 Beste collega, Begin 2015 heb je het Hoffelijk Kompas ontvangen. We hopen da.. U heeft een arbeidsovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan u opdrachten geven en de werkinhoud bepalen. U krijgt loon voor het uitgevoerde werk. Meestal bestaat dit loon uit geld. Uw werkgever mag loon, voor zover boven het minimumloon, ook (gedeeltelijk) in natura uitbetalen

De GDPR Stap 3: Informatieplicht en transparantie Agori

  1. bewakingscamera's met bijhorende recorder Domein De Gavers Beslissing: Goedgekeurd 5. goedkeuren wijziging arbeidsreglement en agendering provincieraad bekrachtiging arbeidsreglement Beslissing: Goedgekeurd Ondertekenen addendum nummer 1 bij de tentoonstellingsovereenkomst tusse
  2. De gemeenteraad stelt het reglement Camerabewaking op de arbeidsplaats vast en beslist om het reglement toe te voegen als bijlage bij het arbeidsreglement gemeente, zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 25 september 2014 en laatst gewijzigd op 23 april 2015
  3. Een kopie van dit bericht wordt aan het arbeidsreglement gehecht. 5.3. Jaarlijkse vakantie Van de 4 weken jaarlijkse vakantie worden 3 weken collectief opgenomen. De collectieve vakantiedagen worden elk jaar door de directie aan de werknemers meegedeeld in een bijlage bij het arbeidsreglement
  4. Arbeidsreglement gemeente- en OCMW-personeel (pdf) (pdf, 1 MB) Arbeidsreglement GTIL schooljaar 2020-2021 - addendum (pdf) (pdf, 173 KB) Archief: reglement (pdf) (pdf, 146 KB

Reglement Camerabewaking op de arbeidsplaats - Vaststelling Goedgekeurd De gemeenteraad stelt het reglement Camerabewaking op de arbeidsplaats vast en beslist om het reglement toe te voegen als bijlage bij het arbeidsreglement gemeente, zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 25 september 2014 en laatst gewijzigd op 23 april 2015 Let wel, om je arbeidsreglement te wijzigen, moet je een bepaalde procedure volgen. Door je arbeidsreglement te wijzigen, ben je wel zeker in orde en dan kan je bij een eventuele heropflakkering van het virus snel deze werkroosters opnieuw activeren. Of je individuele werknemers akkoord moeten zijn, is afhankelijk van de situatie CAMERABEWAKING. Het college van In het nieuwe arbeidsreglement zullen artikels rond camerabewaking worden opgenomen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze nota goed te keuren. De gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de addendum samenwerkingsovereenkomst die daartoe werd opgesteld

Xviii. Bij Dit Arbeidsreglement Worden Volgende Bijlagen ..

de aanpassing van het arbeidsreglement met betrekking tot de terugvordering van het addendum aan overeenkomst zoals afgesloten tussen de Stad Tielt en het Autonoom ondernemers camerabewaking met nummerplaatherkenning te plaatsen in de industriezones van Tielt Plaatsing van bewakingscamera's op de terreinen van de gemeentelijke loods; voor te leggen aan de gemeenteraad voor toevoeging als bijlage bij het arbeidsreglement. Op basis van dit addendum wordt de samenwerkingsovereenkomst verlengd voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 met dezelfde opties en subsidies 15 2020_GR_00300 - Cameraplan - Reglement cameratoezicht door bewakingscamera's op het Convenant gevangenisbibliotheek - Ondertekening addendum i.v.m. RFID-automatisering en digitalisering gevangenisbibliotheken 12 2020_GR_00303 - Personeelsstatuten en reglementen - Wijziging arbeidsreglement - Goedkeuren.. 2021_GR_00009 - Arbeidsreglement. Bijlage cameratoezicht. Wijziging. Goedkeuring. 22. 2021_GR_00001 - Vzw De Parkresidentie. Woonassistente. Samenwerkingsovereenkomst wzc Veilige Have. Addendum. Goedkeuring. 26. 2021_GR_00012 - Grond en plantrecht Kraenepoelpad 2. Aankoop

arbeidsreglement, dan mogen zij gelijk. en voorzien van de nodige informatieve tabellen en addenda. o.m. inbraakbeveiliging, camerabewaking,. De wet van 21 maart 2007, gewijzigd door de Wet van 21 maart 2018, tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's voorziet in artikel 5,§2/1, lid 6, dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera's op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd

Video: Arbeidsreglement Gemeente en OCMW - PDF Gratis downloa

2012 Arbeidsreglement - PDF Free Downloa

011 Arbeidsreglement en bijlagen De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's voorziet dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera's op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd. (zie addendum),. GEMEENTERAAD De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 4 september om 20 uur in Woonzorgcentrum De Oase (zaal Satijn), Kloosterstraat 75 te Opwijk. Iedereen is welkom tijdens het openbare..

2016_GR_00790 - Arbeidsreglement 2016_GR_00766 - Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen de Stad Gent en het EVA De Centrale vzw (Mobiliteitsbedrijf) om bewakingscamera's te plaatsen en te gebruiken op niet-besloten plaatsen (C.2016-0433/AZ). Gemeenteraad. Agendapunt 1: Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 13 november 2020 betreffende de digitale vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - Goedkeuring. Agendapunt 3: Aanpassing arbeidsreglement en rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW - Goedkeuring PDF | On Jan 1, 2015, Paul Ponsaers and others published Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden. Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst dat de wijze bepaald waarop het Energiek huis van IGEAN dienstverlening uitvoering zal geven aan het verruimde takenpakket. Juridische gronden. Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. De statuten van IGEAN. Het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 inzake energie Het nettobedrag van de eindafrekening 376.410,00 euro ligt 93.826,67 euro of circa 33,20°/o hoger dan het goedgekeurd netto-aanbestedingsbedrag (287.343,93 euro - onderhoud beplanting 4.758,60 euro): 282.585,33 euro, hiervan werd reeds 71.962,41 euro goedgekeurd werd door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2012

Bijvoegsel arbeidsreglement: reglement GPOS - PDF Gratis

Integrale bekendmakingen voor inwerkingtreding. Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt met het oog op inwerkingtreding overeenkomstig art. 288 decreet lokaal bestuur (DLB). Het gaat om 06062021 Opheffing gouverneursbesluit (pdf) (pdf, 366 KB) 1712 poster corona (jpg) (jpg, 601 KB) 20200415 Besluit van de burgemeester organisatie bestuursorganen (pdf) (pdf, 173 KB) 20200501: Gratis herbruikbaar mondmasker voor elke inwoner (pdf) (pdf, 99 KB) 20200505: Londerzeel herdenkt WO II (pdf) (pdf, 62 KB

Arbeidsreglement Gemeente en OCMW Kuurn

Arbeidsreglement van het provinciepersoneel - PDF Free

BajesBoekOnline© ISD JCvSZ JJI JMC J&V KLPD KNMG KvV LAA LBB LVB MDO MMD MMK Mpc NFI NHG NIFP NIP N.o. NPM NvT OM OO OVC Pbw Pendos PI PIW-er PIA PIJ Pm PMO PP PPC RBB Red Download this file. 114030 lines (114029 with data), 1.3 M

[prev in list] [next in list] [prev in thread] [next in thread] List: lyx-cvs Subject: r40914 - in dictionaries/trunk/thes: . info/nl From: vfr lyx ! org Date: 2012. Vragen Antwoorden Questions Réponse Advocaat Elfri De Neve Bemiddelaar in familiezaken. Bemiddelaar in burgerlijke zaken. Bemiddelaar in handelszaken. Stationsstraat 29. B 9700 Oudenaard

SÉANCE PLÉNIÈRE. La séance est ouverte à 14.23 heures et présidée par M. André Flahaut. De vergadering wordt geopend om 14.23 uur en voorgezeten door de heer André Flahaut. Le président: La séance est ouverte. De vergadering is geopend Update chômage temporaire Covid-19 - Régime de chômage temporaire pour cause de force majeure prolongé jusqu'au 31 mai 2020. Vlerick, Hudson et Claeys & Engels établissent la Corona Total Rewards Checklist. Occupation internationale - Mécanismes d'attribution du pouvoir d'imposition sur les indemnités de fin d'emploi Legal 500 EMEA 2016 - Claeys & Engels is top ranked for labour and employment law in Belgium. Force majeure médicale : réfléchir avant d'agir. New criminal offences in the criminal labour law Code - Sanctions for undeclared work and violations of regulation concerning psychosocial risks at work De beoordeling van het Nationale Integriteits Systeem (NIS) biedt een kader dat anti-corruptie organisaties kunnen gebruiken om de omvang en oorzaken van corrupie in een land, alsmede de. 323123 A AAA ABN ABS ABU AD ADHD ADSL AIVD AMAR AMvB ANG ANP ANSI ANVR ANW ANWB AOV AOW AOb API APV ARAB ARDS AROB ARP ASCII ASFA ASIC ATB AVI AWACS AWBZ Aa Aad Aafje. Bijlage 6 - Camerabewaking van de werknemers afschrift van het arbeidsreglement op iedere plaats waar hij werknemers tewerkstelt. Artikel 2 De gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden geregeld op basis van de wettelijke en reglementaire bepalingen, of,.