Home

Waarderingskader mbo

waarderingskader is in dit document opgenomen. De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dat het waarderingskader voor de verschillende sectoren gelijk is. De waarderingskaders verschillen als dat gelet op de specifieke sectorwetgeving nodi Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren po (bijlage 3), vo (bijlage 4) en (v)so (hoofdstuk 11). Hoger onderwijs Het toezicht op het hoger onderwijs is anders ingericht, hiervoor is er geen onderzoekskader maar een toezichtkader Het waarderingskader mbo vormt de basis voor het toezicht op instellingen die onderwijs verzorgen in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (web). Hieronder vallen mbo-instellingen (bekostigd en niet bekostigd), vavo en overige educatie. Voor het vavo geldt dat zowel wvo als web op onderscheiden onderdelen van toepassing zijn waarderingskader op grond waarvan we oordelen en waarderen en omschrijft de werkwijze daarvoor. Visie Centraal in het toezicht op het onderwijs staan de belangen van de leerlingen en studenten. Het doel is het stelsel zo te laten functioneren dat het voorziet in de bagage die voor leerlingen en studenten nu e

het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze. De inleiding beschrijft allereerst het wettelijk kader dat de grondslag vormt van het toezicht, en vervolgens de reikwijdte en werking van het onderzoekskader Waarderingskader voor scholen en opleidingen. In het waarderingskader voor scholen en opleidingen vindt u de standaarden voor scholen en opleidingen. In deze standaarden is onder meer de nieuwe wet Burgerschap geïntegreerd (zie hieronder) en komt passend onderwijs explicieter terug Deze standaard en het bijbehorende waarderingskader komen overeen met de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 (gebaseerd op art. 7.4.4 WEB). Daarnaast zijn er landelijke afspraken gemaakt over hoe te komen tot gevalideerde exameninstrumenten. Scholen kunnen uit drie routes kiezen: inkopen bij een gecertificeerd Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor po, vo, so en mbo. Bij de kaders vindt u ook een Staat van wijzigingen Het waarderingskader mbo telt per gebied een aantal standaarden. In het standaard van het 'kwaliteitsgebied onderwijsproces' is LOB opgenomen in het eerste onderwijsproces 'OP1 Onderwijsprogramma: Het onderwijsprogramma bereidt de studenten voor op beroepspraktijk, vervolgonderwijs en samenleving.'

 1. 7 1 INLEIDING Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderzoekskader) beschrijft hoe het toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze
 2. der; wel wordt de vraag naar de visie in het nieuwe waarderingskader meer benadrukt
 3. De MBO Raad is in overleg met de onderwijsinspectie hoe en langs welke lat het toezicht op het onderwijs in de toekomst vorm kan worden gegeven. Uitgangspunt is daarbij een terugtredende overheid op basis van verdiend vertrouwen. De MBO Raad heeft de Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO gevraagd mee te denken hoe het toezichtkader van de toekomst er uit.
 4. Reactie MBO Raad op het Concept Waarderingskader MBO 2017 . 1. Het voorliggende waarderingskader is opgesteld vanuit een wens tot harmonisering tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De MBO Raad begrijpt deze wens, maar wijst erop dat het mbo zich vaak niet kan herkennen in een vergelijking met po en vo
 5. Waarderingskader. Per 1 augustus 2017 treedt een nieuw onderzoekskader (voorheen: toezichtkader) voor het mbo in werking, waarvan het waarderingskader de kern is. Dit kader bevat de inhoudelijke standaarden die de inspectie bij haar toezicht gebruikt
 6. Het Kwaliteitsnetwerk mbo is een instrument om de ambitie van instellingen concreet te realiseren. Instellingen nemen hun eigen verantwoordelijkheid in het werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en kiezen er daarbij voor dit gezamenlijk te doen via het Kwaliteitsnetwerk mbo

De onderzoekskaders Onderwerp Inspectie van het onderwij

• waarderingskader bij onderzoek van steekproef van opleidingen bij 15 instellingen. • bij de 15 instellingen gebruiken we niet alleen het waarderingskader maar ook delen van het onderzoekskader, zoals de normering en de teampresentatie. 9Aparte kaders voor VAVO, Educatie, SBB, Caribisch NL De MBO Onderwijsscan is ontwikkeld voor kwaliteitszorg in het MBO. De Onderwijsscan is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie. Met de scan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel 360-graden doorgelicht. Alle betrokkenen bij de MBO-opleiding geven input over verschillende aspecten van het waarderingskader Het concept-onderzoekskader mbo heeft de inspectie in enkele pilots getest. In afstemming met de inspectie zijn de standaarden voor de examenkwaliteit in het mbo gewijzigd en neergelegd in deze regeling. Zowel de onderhavige regeling als het vernieuwde toezicht van de inspectie treden in werking per 1 augustus 2017 Met het toezichtkader wil de inspectie beoordelen of mbo opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit, en er door interventies aan bijdragen dat opleidingen waar dat niet het geval is, zo snel mogelijk alsnog hieraan voldoen

Herziene Onderzoekskader 2021 De onderzoekskaders

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

MBO Expertisepunt LO

Vanaf 1 januari 2018 is op deze website alle informatie over mbo onderwijs en examinering te vinden. Het Kennispunt onderwijs & examinering wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is gehuisvest bij de MBO Raad Kwalificatiedossiers vormen de basis voor onderwijs in het mbo. Op basis van de hierin beschreven diploma-eisen, maken scholen hun programma's. Maar hoe komt een kwalificatiedossier eigenlijk tot stand? Welke vragen moeten worden beantwoord en wie zijn erbij betrokken? We zetten alle stappen voor u op een rij Exameninstrumenten. Iedere mbo-school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de exameninstrumenten. Deze kunnen worden ingekocht of zelf worden geconstrueerd. Deze pagina geeft informatie over inkoop, validering van exameninstrumenten, het vaststellen en de toepassing van de examenstandaard uit het waarderingskader. 1 t/m 5 van 5 items

ONDERZOEKSKADER voor het toezicht op het middelbaar

 1. Het waarderingskader dat gebruikt wordt tijdens de pilot is een afgeleide van het concept waarderingskader 2017 (versie oktober 2016) van de Inspectie van het Onderwijs. Na afloop van de peer-review ontvangt de bezochte instelling c.q. het bezochte onderwijsteam een verslag
 2. Het waarderingskader mbo kent op dit moment drie niveaus: kwaliteitsgebieden, aspecten en indicatoren. We willen verkennen of we het niveau van de indicatoren kunnen laten vervallen. We werken de komende.
 3. • Waarderingskader Inspectie- volledigeversieOnderzoekskader (2017) • Wet educatie en beroepsonderwijs mbo - WEB met aanvullingen in 7.4.5a en 7.4.8a over eisen examencommissies (2017) • Takenvan de examencommissie - Examentaken mbo - volledige versie in Excel (2017
 4. Op inhoud dekt het instrument de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader MBO. Zie onderstaande afbeelding. Op basis van deze kwaliteitsgebieden, uitgesplitst in standaarden, worden in een enquête vragen gesteld aan verschillende respondentgroepen

1 juni 2017. Missie: effectief toezicht voor beter onderwijs (Uit: Meerjarenbeleidsplan Inspectie van het Onderwijs, 2015-2020) Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerling 1 Exameninstrumenten voor herziene kwalificatiedossiers en het nieuwe waarderingskader 2017 Over dekking, basis- & profieldeel en vakkennis & vaardigheden Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo, gevalideerd door de Inspectie van het Onderwijs en ministerie van OCW Februari 201 Examentaken mbo 2017 - complete versie 2017 Examentaken mbo 2017 Format voor een rapportage over een interne audit die gebaseerd is op het waarderingskader van de Inspectie. Deel 3 van een serie van 3 documenten. Website Kwaliteitsnetwerk mbo Website Kwaliteitsnetwerk mbo De voordelen van de nderwijsscan MBO op een rij • Het waarderingskader van de Inspectie vormt de basis van de Onderwijsscan. Zo weet je waar de opleiding staat, ook als de inspectie op bezoek komt. • 360­graden input over de kwaliteit van het onder ­ wijs: van docenten, studenten, examencommissie, stagebedrijven, management Vanaf 2008 kent het mbo een nieuwe kwalificatiestructuur. De vroegere eindtermen zijn daarin vervangen door kwalificatieprofielen, die gebaseerd zijn op competenties. SLO heeft in 2004 het initiatief genomen een concept competentie-gericht onderwijs in het vmbo te ontwikkelen

Het nieuwe waarderingskader van de Inspectie treedt naar verwachting per 1 augustus 2021 in werking. Vanaf dat moment zal de Inspectie in haar toezicht rekening gaan houden met de doorlopende leerroute vmbo-mbo. In het waarderingskader is een bijlage opgenomen over deze doorlopende leerroutes De MBO Raad heeft een commentaar geplaatst in de Internetconsultatie over het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo. Dit Onderzoekskader vervangt met ingang van 1 augustus 2017 het nu geldende Toezichtkader voor het mbo. De Internetconsultatie is op 29 februari 2016 gesloten Sectorale waarderingskaders PO/SO/VO/MBO 2017. Consultatie van de nieuwe sectorale waarderingskaders PO, VO, SO en MBO van de Onderwijsinspectie. In de waarderingskaders staat wat de Onderwijsinspectie onderzoekt en waar zij haar oordelen en bevindingen op baseert. De opbrengsten van de consultatie zullen, samen met de ervaringen uit de pilots. ONDERZOEKSKADER 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs 1 juli 201 Dit kader geeft daarnaast aan hoe de Inspectie tot oordelen en bevindingen komt. Het onderzoekskader is opgebouwd uit een waarderingskader voor besturen, een waarderingskader voor scholen en instellingen en een raamwerk voor het stelsel. Naast een onderzoekskader voor het vo zijn er ook onderzoekskaders voor het (v)so, po en mbo

Nieuwe toezichtkader inspectie MBO stuurt aan op meer

Om opleidingen een krachtige kwaliteitsimpuls te geven is de Onderwijsscan ontwikkeld. De onderwijsscan is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie. Met de Onderwijsscan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel 360-graden doorgelicht. Je weet direct wat de sterke kanten van de opleiding zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. 0 Internetconsultatie waarderingskaders vo-mbo Reactie College van bestuur, stichting COG, d.d. 17 december 2015 Als bevoegd gezag van een meervoudige stichting, met zowel voortgezet, Microsoft Word - Internetconsultatie waarderingskader vo en mbo inspectie reactie Cv WAARDERINGSKADER OVERIGE EDUCATIE.. 58 BIJLAGE 3. NORMERING EN BEOORDELING ONDERWIJSRESULTATEN.. 61 BIJLAGE 4. OVERZICHT WAARDERINGSKADER VO/MBO.. 65 resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen/studenten onderwijs van voldoende scholen en instellingen aan wet van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast.

Nieuwe inspectiekaders PO, VO en mbo bekend. Door Nathalie Pérez Geplaatst 06 juli 2021, 17:00 'Met het waarderingskader krijgen we antwoord op de drie elementaire vragen over het onderwijs voor leerlingen: krijgen ze goed onderwijs (Onderwijsproces),. Het studiesucces toont de prestaties van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het jaarresultaat, oftewel het aantal studenten dat succesvol een mbo-opleiding afrondt, is een belangrijke indicatie voor studiesucces. Het jaarresultaat is het aandeel gediplomeerden binnen instellingsverlaters en gediplomeerde doorstroom 1.1 Wettelijke en MBO Amersfoort kaders 3 1.2 Uitgangspunten voor kwaliteitskaders examineren bij MBO Amersfoort 7 2. Beleidskader validering examens én het waarderingskader van de inspectie zijn leidend voor het inrichten van de examenprocessen, waarvoor de examenorganisati

Referentiewaarden MBO - Nieuw toezichtkader MBO

5 Werkwijze We gebruiken bij dit onderzoek het nieuwe waarderingskader (onderdeel van het onderzoekskader mbo 2017), dus inclusief de daarin opgenomen standaarden en normering. We onderzochten vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, examinering en diplomering, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie waarderingskader kennen een wettelijke basis, waardoor in het mbo-waarderingskader - anders dan in de andere sectoren - slechts één overig aspect van kwaliteit is opgenomen. Instellingen hebben verder de indruk dat de waardering 'goed' voor mbo-instellingen daardoor nauwelijks te behalen is Onderzoek Onderwijsinspectie wijst uit: mbo ging zeer bewust om met examinering tijdens corona. 25-06-2021.

Reactie MBO Raad op waarderingskader mbo 2017 inspectie

examenkwaliteit mbo 2017 (gebaseerd op art. 7.4.4 WEB). Gewijzigd in ED2. Exameninstrumentarium Toelichting wettelijke eisen De drie standaarden op het gebied van examinering en diplomering en de bijbehorende normering in dit waarderingskader komen overeen met de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017 sluit het waarderingskader vavo dus grotendeels aan bij het waarderingskader mbo (). Tekst WORDT Bekostigde opleidingen vavo kunnen op grond van artikel 1.3.1, eerste en tweede lid, van de WEB alleen worden verzorgd door roc's. Op bestuursniveau sluit het waarderingskader vavo dus grotendeels aan bij het waarderingskader mbo () Op die datum treden namelijk de nieuwe en op elkaar afgestemde toezichtkaders (die dan onderzoekskaders heten) voor de onderscheiden onderwijssectoren (primair onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) in werking, waaronder het Onderzoekskader mbo 2017 met het nieuwe waarderingskader mbo 2017 (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een grotendeels gemeenschappelijk waarderingskader, dat bruikbaar is voor de grote diversiteit die we in de praktijk aantreffen. Daarmee realiseren we tevens eenduidig toezicht voor besturen die onderwijs verzorgen op basis van meerdere sectorwetten Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893, houdende de landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen (Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

waarderingskader mbo kent op dit moment drie niveaus: kwaliteitsgebieden, aspecten en indicatoren. We willen verkennen of we het niveau van de indicatoren kunnen laten vervallen. We werken de komende tijd verder uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat instellingen en opleidingen di Per 1 augustus 2017 is het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs in werking getreden. Dat beschrijft hoe het toezicht op het onderwijs wordt ingericht. ZIEN! kun je bij meerdere onderdelen hieruit inzetten Waarderingskader. In de nieuwe werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, die vanaf 2017 van kracht moet worden, staat expliciet dat de Inspectie mbo-scholen wil helpen een verbetercultuur te ontwikkelen: 'We kijken dan met name of er sprake is van een gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren

Waarderingskader Aanleiding en analyse 1) Er is een nieuw waarderingskader VAVO in de maak >> 2017 Visie van de kerngroep 2) We doen en denken actief mee, zoals o.a. op laatste de bijeenkomst (28 -1-216) met de inspectie: Er is nog veel onduidelijkheid over het nieuwe waarderingskader De indicator vervolgsucces is nog in ontwikkeling De Tweede Kamer heeft kritiek op een vermeende versoepeling van het toezicht op mbo-scholen. VVD-Kamerlid Lucas. 'Als een school slecht les geeft moet je dat niet gaan verhullen door de normen bij te stellen.' Sinds 2012 hanteert de Inspectie een verfijnd waarderingskader om de kwaliteit van een mbo-school of een opleiding te beoordelen Het nieuwe waarderingskader van de Inspectie treedt naar verwachting per 1 augustus 2021 in werking. Vanaf dat moment zal de Inspectie in haar toezicht rekening gaan houden met de doorlopende leerroute vmbo-mbo. In het waarderingskader is een bijlage opgenomen over deze doorlopende leerroutes. De verplichte samenwerkingsovereenkomst en.

Kwaliteitsnetwerk mbo Stichting Kwaliteitsnetwerk MB

 1. De missie van het Kwaliteitsnetwerk mbo betreft het bevorderen van de onderwijskwaliteit van de instellingen door juist als netwerk van elkaar te leren. Audits het thema onderwijskundig leiderschap zoals dat in relatie tot het kwaliteitsgebied Ambitie en kwaliteitszorg van het Waarderingskader 2017 aan de orde komt
 2. Waarderingskader mbo Het waarderingskader bevat alle onderwerpen die de Inspectie van het Onderwijs in haar beoordeling betrekt en de normen die zij hanteert om tot een oordeel te komen. Hierin zijn de landelijke examenstandaarden verwerkt zoals bedoeld in artikel 7.4.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, inclusief diploma's die zijn afgegeven na vrijstelling op basis van leer-werkervaring
 3. Het waarderingskader is het geheel van onderwerpen die de inspectie bij haar beoordeling betrekt. Centraal in het toezicht staan de wettelijke taken zoals opgenomen in de WEB en WVO. Het waarderingskader SBB is ingedeeld in drie kwaliteitsgebieden: • Gebied 1: Kwalificatiestructuur - WEB, artikel 1.5.1 lid 1, onderdeel a en

Waarderingskader bestaat uit zes kwaliteitsgebieden → Tweede kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering 8. Nieuwe wet- en regelgeving in het mbo (vervolg): Kwaliteitsgebied ED kent drie examenstandaarden:-Examencommissie-Exameninstrumentarium-Proces van afname en beoordelen 9 We hanteren daarom voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een grotendeels gemeenschappelijk waarderingskader, dat bruikbaar is voor de grote diversiteit die we in de praktijk aantreffen In het waarderingskader voor besturen vindt u specifieke bestuursstandaarden : het kwaliteitsgebied Besturing, Kwaliteitszorg en ambities (BKA). (Er is een apart waarderingskader voor de samenwerkingsverbanden, dat bestaat uit zes standaarden). De eisen die we daaraan stellen komen voort uit de wetgeving, net als bij het Onderzoekskader 2017 Structuur waarderingskader PO/VO/SO/MBO/SWV 1.Kwaliteitsgebieden (vijf taartpunten) 2.Standaarden 3.Toelichting 4.Verantwoording samenwerkingsverbanden scholen. Structuur waarderingskader samenwerkingsverbanden 1. ONDERWIJSRESULTATEN 1.1 Voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben is een passend Handreikingen ROC van Twente. Advies omgang met onregelmatigheden CE. Examenorganisatie 2.0 (2019-01-26) Examenreglement 2019-2020. Examinering - kaders ROC van Twente. Format benoemingsvoorstel lid examencommissie. Handboek examinering - Kaders stellen. Kader Excellentie 2019-2020. Kader keuzedelen 3.0

MBO Onderwijsscan - Zelfevaluatie en 360 graden feedback

 1. Vmbo wet- en regelgeving. In de 'Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs' staat voor het vmbo waar LOB aan moet voldoen. In De Kern deel c Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling staat dit beschreven voor vmbo-basis, kader en gemengde leerweg. In Bijlage 3 Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling in de theoretische leerweg van het vmbo staat dit beschreven voor de theoretische leerweg
 2. MBO/856494, houdende wijziging van de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009, de Regeling modeldiploma mbo, de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012, de Subsidieregeling waaronder het Onderzoekskader mbo 2017 met het nieuwe waarderingskader mbo 2017..
 3. 8.4 Waarderingskader MBO 172 8.5 Hoger onderwijs: accreditatiekader 173 8.6 Toekomstige ontwikkelingen in toezicht 175 8.7 De inspectie: overbodig of onmisbaar? 177 Literatuur 179 Wat is goed onderwijs_3.indd 7 15-4-2010 12:00:2
 4. De twee pijlers van het nieuwe toezicht komen terug in het nieuwe onderzoekskader. Dat onderzoekskader kent een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd
 5. Door middel van één druk op de knop genereert het instrument op 1 A4 een resultatenoverzicht plus een volledig rapport waarin een beeld van de onderwijskwaliteit wordt geschetst dat een op een overeenkomt met de normen, kwaliteitsgebieden en standaarden zoals vastgelegd in het Waarderingskader MBO 2017 dat de inspectie van het onderwijs gebruikt bij haar toezicht
 6. Tot slot heeft de inspectie in de onderzoekskaders vo en mbo een specifiek waarderingskader voor de samenwerking tussen besturen in vmbo en mbo opgenomen. Hiermee speelt de inspectie in op de ontwikkeling van een flexibeler stelsel met een groeiend aantal samenwerkingsvormen tusse
 7. waarderingskader toe te passen op een aantal projecten en een aantal good practices te formuleren. 7 van het mbo, 4 van het hbo, 2 van het wo en 2 van het onderzoek. 9 Resultaten en conclusies De 18 beoordeelde projecten zijn ingedeeld naar de klasse van de competen.

Staatscourant 2017, 18409 Overheid

Maar ook het waarderingskader in het mbo en accreditatietrajecten in het hbo, vragen om een kwaliteitsbewustzijn. Wij zijn gewend dit samenspel van diverse belanghebbenden om een kwaliteitscultuur te realiseren en te ondersteunen. Managen & veranderen. Elke nano -seconde verandert de wereld Het waarderingskader van de Onderwijsinspectie voor het mbo geldt ook voor de formele educatie en is opgenomen in een speci-fieke bijlage (Bijlage 4) van dit waarderingskader. Voor het formele aanbod geldt dat een aanbieder een diplo-ma-erkenning moet hebben. Deze wordt verleend door de minister, de Onderwijsinspectie brengt daarvoor een advies. U kunt zich hiervoor aanmelden door, uiterlijk 14 november, een mail te sturen naar secretariaat-MBO-IVHO@owinsp.nl. In verband met de beschikbare ruimte verzoeken wij u per instelling maximaal 4 personen af te vaardigen. Wij hopen u op 26 november a.s. te mogen verwelkomen. Met vriendelijke groet, Esther Deursen directeur toezicht mbo

Belvedere Vodka 3 Liter — große auswahl an schnaps, whisky

Bestuurlijke Werkagenda VO-raad - MBO Raad vo en de benoembaarheidseisen in het mbo. Toezicht- en waarderingskader dat sectoroverstijgende samenwerking en geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo ondersteunt en stimuleert. De uitwerking van deze thema's en activiteiten treft u bijgaand aan Waarderingskader 2017 mbo Reactie MBO Raad op waarderingskader mbo 2017 inspecti . Waarderingskader. Per 1 augustus 2017 treedt een nieuw onderzoekskader (voorheen: toezichtkader) voor het mbo in werking, waarvan het waarderingskader de kern is. Dit kader bevat de inhoudelijke standaarden die de inspectie bij haar toezicht gebruik en vmbo-mbo overgangen, en om welke specifieke factoren het gaat. Hierbij worden zowel korte- als langetermijneffecten van deze factoren besproken. In Hoofdstukken 5 en 6 is de beleidsruimte van po- en vo-scholen en mbo-instellingen uitgewerkt aan de hand van de wet- en regelgeving en relevante beleidsdocumenten In dit kader staat een aantal zaken die nieuw zijn. Hier drie quotes van de Inspectie over de meest opvallende aanpassingen die zij doorvoeren: Kwaliteit : ?We kijken met name of er sprake is van een verbetercultuur, een gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit niet alleen op voldoende niveau te brengen maar ook duurzaam te verbeteren. Als.

Video: Uitstel nieuw toezichtkader - MBO-toda

Werkt bij een vaststellingsadvies vanuit het waarderingskader. Geeft advies en begeleiding bij uw valideringsroute voor (MBO) exameninstrumenten. Geeft een eerste indicatie m.b.t. de toetstechnische eisen en een advies over de validerende instelling Examentaken mbo Examentaken mbo zijn specifiek voor alle betrokkenen bij examinering: examencommissie, managen examinering, construeren, vaststellen, afnemen en beoordelen. Om de examinering in het mbo deskundig uit te kunnen voeren, zijn examentaken beschreven volgens de kwaliteitscyclus PDCA Raad van Aangeslotenen. De Raad van Aangeslotenen bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten instellingen. Het bestuur nodigt ieder van de aangeslotenen uit één persoon voor te dragen als vertegenwoordiger van de betreffende aangeslotene. Dit is bij voorkeur een persoon die fungeert als lid van het statutaire bestuur van een aangeslotene

Inspectie - LOWA

 1. Onderwijsinspectie werkt aan nieuw toezichtkader mbo. De inspectie werkt aan een nieuw toezichtkader. De uitkomsten van de pilots bij zes mbo-instellingen en de evaluatie van het huidige toezichtkader vormen hiervoor de basis. We voeren met het nieuwe toezichtkader een aantal vernieuwingen door die de kwaliteit van ons toezicht zullen versterken
 2. ering. Er is een adviescommissie exa
 3. ering (aantal deelnemers, aantal diploma's et cetera) 3. Evaluatiegegevens ten aanzien van de kwaliteit va
 4. -de kwaliteitsdoelstellingen van Wellantcollege MBO en-het waarderingskader van de inspectie. De komende jaren zal je de Selfie jaarlijks invullen als onderdeel van de kwaliteitscyclus binnen Wellantcollege. De uitkomsten van de teamsessie vormen de basis voor het teamplan

Sectorale waarderingskaders PO/SO/VO/MBO 2017 - Overheid

Zie bijvoorbeeld het Waarderingskader van de onderwijsinspectie. De MBO Raad heeft de activiteiten in de WEB voor de examinering vertaald in de Procesarchitectuur Examinering voor het MBO. Een richtinggevend systeem van werken voor en door de betrokken onderwijsinstellingen en examenfunctionarissen daarbinnen Onderwerpen: Wetswijziging aanscherping eisen examencommissie mbo; Waarderingskader mbo 2017 examinering en diplomering; Examenagenda mbo 2015-2020; Praktijkexamens Consortium- onderbouwen van de beoordeling; controle examendossiers na diplomabesluit

Profiel - Veranderend toezicht Inspectie vanaf augustus 201

Waarderingskader (T&W) van de Inspectie Onderwijs. De Inspectie Onderwijs heeft in september en oktober 2014 een thema onderzoek naar leerlingenzorg binnen de scholen voor funderend onderwijs en speciaal onderwijs uitgevoerd . Klik hier voor het rapport Leerlingenzorg Funderend Onderwijs en Speciaal Onderwijs Inspectie. U kunt in Kwaliteitscholen gebruik maken van de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie, waarin u alle indicatoren van de inspectie kunt verantwoorden. U kunt van elk onderzoekskader een zelfevaluatie invullen, die geselecteerde functionarissen binnen de school kunnen invullen De inspectie houdt toezicht op de mbo-instellingen op basis van het Toezichtkader BVE 2012. Dit toezichtkader bevat een waarderingskader dat is opgebouwd uit drie beoordelingslagen. De instellingen hebben aangegeven deze gelaagdheid voor de beoordeling te complex te vinden PDF: Agenda landelijke dag 4 februari 2016 002.pdf: 35.51 KB: Downloaden PDF: Reactie Internetconsultatie waarderingskader mbo 2017.pd

Inspectiekader - mbo

Voor het vo en het mbo worden de niveaus zwak, matig, voldoende, goed en uitstekend gehanteerd. Bij het scoren wordt niet alleen gekeken of het gedrag voorkomt, maar ook naar de mate van beheersing. Het observatieverslag geeft vervolgens de feitelijke score van de leraar aan zoals vastgesteld door de gebruiker gedurende de observatie overeenkomstig de hiervoor genoemde niveaus onderwerpen: Wetswijziging aanscherping eisen examencommissie mbo; Waarderingskader mbo 2017- examinering en diplomering (herhaling kernpunten); Examenagenda mbo 2015-2020; Praktijkexamens Consortium-onderbouwen van de beoordeling; Digitale theorie-examens - kennismaking met examenbank; Examineren Keuzedelen De MBO Raad vraagt om de volgende zaken per mail te delen: Welke vragen heeft uw organisatie t.a.v. het onderdeel taalexaminering in het waarderingskader? Hoe organiseert uw organisatie de generieke taalexaminering t.a.v. de onderwerpen in het waarderingskader? Die onderwerpen zijn: cesuur, dekking, passende examenvorm en beoordelingsvoorschrift Geplaatst op 13-01-2017 in MBO, Nieuwsarchief.. Startersresultaat in nieuwe EduArte App De nieuwe EduArte App is beschikbaar voor het MBO en de eerste instellingen beschikken al over de nieuwe App. In navolging van de vernieuwde Financieel App is de EduArte App getransformeerd Waarderingskader inspectie VO Ondersteuningsplan 2019-2023 Samenwerkingsverband VO 31-02 Onderwijskundige uitgangspunten CITAVERDE College locatie Roermond Teamplannen vmbo-mbo 2019-2020 en Locatieplan 2020 CITAVERDE Colleg

Onderzoekskaders doorlopende leerroutes gepubliceerd

beroepsonderwijs-mbo-en-de-sociale-kanstrajecten-jongeren-skj-caribisch-nederland.html. Toelichting In de vorige versie van het onderzoekskader stond ten onrechte vermeld dat wij uitsluitend beoordelen op het niveau van de standaarden en niet op het niveau van d Het nieuwe waarderingskader is in tegenstelling tot de 'oude' kaders bedoeld voor ieder schooltype. Er zijn vijf kwaliteitsgebieden voor PO (incl. SBO), VO en SO; Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en Ambitie en Financieel beheer. Het MBO kent zes kwaliteitsgebieden; hier is het kwaliteitsgebie